NieuwsBrieven LetterOut.nl - Alles over jouw interesse op 1 plek verzameld, lekker veilig in de LetterOut-Cloud en toegankelijk voor alle apparaten...

Voorwaarden LetterOut.nl Alle Mail en Info Voor Jou Verzameld

Welkom op de LetterOut.nl Site, hierna te noemen: de Site. Lees deze gebruiksvoorwaarden en de privacyvoorwaarden (hierna te noemen: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Site te gebruiken. Door de Site te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, alsmede akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Site.

Artikel 1 Algemeen
1.1 De Site is samengesteld door en wordt beheerd door DiGiHostWeb, hierna te noemen: de Beheerder.
De adresgegevens van de Beheerder zijn te vinden door de link"contact" aan te klikken in het menu aan de linkerzijde van de Site.
1.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Site berusten uitsluitend bij de Beheerder en/of derden.

Artikel 2 Toegestaan gebruik
2.1 Een gebruiker van de Site dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
2.2 Het is een gebruiker van de Site niet toegestaan om de (inhoud van de) Site te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
2.3 Onder de in artikel 2.2 bedoelde niet toegestane handelingen en/of gedragingen worden in ieder geval verstaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de Beheerder en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Site.
2.4 Het is een gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder, het beschikbaar gestelde materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
2.5 Indien een gebruiker een hyperlink naar de Site wenst aan te brengen op zijn eigen site, dient hij dit vooraf bij Beheerder te melden.
2.6 Ingeval een gebruiker zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de gebruiker te verhalen.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom
3.1 3.2 Onder de in artikel 1.2 bedoelde rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de Site en de Beheerder in het algemeen, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen.
3.3 Het is een gebruiker niet toegestaan de uiterlijke verschijningsvorm van de Site te wijzigen, waaronder in ieder geval wordt begrepen de op de Site aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze te verveelvoudigen, te wijzigen of te verwijderen, noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van de Beheerder en/of derden.
3.4 Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de Beheerder en/of derden, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de inbreukmakende gebruiker te verhalen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 De Beheerder is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Site, noch van Sites die op enigerlei wijze met de Site zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
5.2 De Beheerder is evenmin aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de Site beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
5.3 De Beheerder is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de Site worden aangeboden.
5.4 De Beheerder garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
5.5 De Beheerder garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
5.6 De Beheerder garandeert niet dat eventuele fouten en/of gebreken in de Site hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
5.7 Een gebruiker vrijwaart de Beheerder voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Site.

Artikel 6 Overige
6.1 De Beheerder behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. In dit kader adviseert de Beheerder de bezoekers van de Site de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
6.2 De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de Beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

PRIVACY VOORWAARDEN
Lees deze privacy voorwaarden zorgvuldig door alvorens de Site te gebruiken.
1. De Beheerder is niet aansprakelijk voor de beveiliging van vrijwillig aan haar kenbaar gemaakte (persoons)gegevens en andere informatie door een gebruiker. Een gebruiker is zich van bewust dat, door vrijwillig de (persoons)gegevens en andere informatie aan de Beheerder te verzenden of anderszins kenbaar te maken, deze gegevens door derden kunnen worden opgevangen of gekraakt.
2. Door de Site te gebruiken, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze privacy voorwaarden, alsmede dat hij akkoord is gegaan met deze voorwaarden. Indien een gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere privacy voorwaarden, dient hij geen gebruik te maken van de Site. Indien een gebruiker gebruik maakt van deze Site, verklaart hij 18 jaar of ouder te zijn.
3. Indien een gebruiker als Bouwbedrijf op de site wil worden vermeld en hij zich opgeeft als Bouwbedrijf wordt hem gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken dan wel worden bepaalde (persoons)gegevens door de Beheerder verzameld. Deze (persoons)gegevens, waaronder (handels)naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, beroep en opleidingsniveau zullen door de Beheerder worden verwerkt.
4. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt de Beheerder om zijn (persoons)gegevens, met inachtneming van de in Nederland toepasselijke privacy wetgeving, te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten en voor de ontwikkeling en promotie van en onderzoek naar de producten en diensten (waaronder direct marketing) die de Beheerder de gebruiker middels de Site aanbiedt.
5. Een gebruiker zegt toe met betrekking tot de in Nederland toepasselijke privacy wetgeving te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
6. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt de Beheerder om aanvullende gegevens van de gebruiker te verzamelen, teneinde de hierboven aangegeven doelstellingen te behalen, alsmede om de gebruiker een nog betere service te bieden, aangepast aan zijn wensen.
7. De Beheerder zal zich inspannen om de benodigde maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat (persoons)gegevens van gebruikers correct en accuraat worden verwerkt. Te allen tijde staat het een gebruiker vrij contact met de Beheerder op te nemen om de juistheid van zijn (persoons)gegevens te controleren en de Beheerder van veranderingen (verbetering, aanvulling, verwijdering) op de hoogte te stellen.
8. Het staat een gebruiker te allen tijde vrij verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn (persoons)gegevens voor direct marketing doeleinden.
9. De Beheerder slaat (persoons)gegevens die hij over gebruikers bezit in Nederland op. Het is mogelijk dat de Beheerder deze gegevens overdraagt aan ondernemingen en andere organisaties, die de gegevens van gebruikers in andere landen verwerken, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten.
10. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt de Beheerder dat zijn (persoons)gegevens naar landen buiten de Europese Unie mogen worden overgedragen. De wetgeving inzake het gebruik en de overdracht van (persoons)gegevens kan in dergelijke landen verschillend zijn van die in Nederland. Deze overdracht van dergelijke gegevens buiten Nederland zal geheel conform het ter plaatse toepasselijke recht geschieden.
11. De Beheerder heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens van gebruikers te garanderen, ongeacht of zij in of buiten de Europese Unie worden verwerkt. De Beheerder maakt gebruik van duidelijk omlijnde procedures om te verzekeren dat de (persoons)gegevens van gebruikers prompt, nauwkeurig en volledig worden verwerkt.
12. De Beheerder heeft de verwerking van (persoons)gegevens aangemeld bij de Registratiekamer, conform de toepasselijke privacy wetgeving.
13. De Voorwaarden zijn integraal van toepassing op bovenstaande privacy voorwaarden.
14. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de privacy voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
15. De privacy voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de Beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de privacy voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ten aanzien van geschillen met consumenten, zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.


DiGiHostWeb Auto Responsive Websites - Automatisch Aanpassen Websites voor Elk Type Apparaat of Breedte Beeldscherm

De Auto Responsive Specialist
Doe de Gratis Test
Jouw website op alle Beeldformaten...

NieuwsBrieven LetterOut.nl - Alles over jouw interesse op 1 plek verzameld nieuwsbrieven, bedrijven online nieuwsbrief websites zend mail website bedrijf laatste nieuws informatie producten ontvangen aanbiedingen speciale acties